Ακόμη έναν ειδικό συνεργάτη θα προσλάβει ο Δήμαρχος Κω, με ειδικότητα στα διεθνή και ευρωπαϊκά 

Ο νέος ειδικός συνεργάτης θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα!

Στην πρόσληψη ακόμη ενός ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με την ειδικότητα ΠΕ για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα, θα προχωρήσει ο Δήμαρχος Κω.

Ο νέος ή η νέα σύμβουλος του Δημάρχου, θα παρέχει τις επιστημονικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση, έπρεπε να έχουν τα εξής προσόντα:


1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), με την προσκόμιση:

- πιστοποιητικού ποινικού μητρώου - πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές - πιστοποιητικού υγείας και φυσικής καταλληλότητας - πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

2. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτούνταν χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

3. Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με Οικονομική κατεύθυνση, της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα έπρεπε να συνοδευόταν από βεβαίωση ισοτιμίας από το αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Να διαθέτουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, στον τομέα του τουρισμού τουλάχιστον (3) ετών.

5. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Διαχείριση αρχείων, β) Επεξεργασία κειμένου, γ) Υπολογιστικά φύλλα, δ) Υπηρεσίες Διαδικτύου, ε) Βάσεις δεδομένων, στ)Παρουσιάσεις.

Β) Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλόλητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.


Πηγή: https://www.kosnews24.gr/

61 Προβολές0 Σχόλια