Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο Κω, 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, αύριο

Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 10 έως τις 12 το πρωί, δια περιφοράς και μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ.

5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ. 184 παρ. 1

του ν. 4635/2019 και αποσαφηνίστηκαν στην εγκ. 163/29-06-2020 του ΥΠ.ΕΣ.,

με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξ